Pavel Halfar

Jednatel

Telefon: 602 318 814

E-mail: Embeckar@gmail.com

Kontakt

Sokol - Hodolany josef.barosch@seznam.cz